Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovanie systémy pre váš pocit bezpečia, pre ochranu vášho majetku i firmy a pre vašu spokojnosť, že dobre chránite to, na čom vám v živote záleží.
Každý systém spĺňa špecifickú zabezpečovaciu funkciu podľa typu objektu, ktorý si vyžaduje ochranu a zvýšenú prevenciu, či bezpečnosť.
Naše zabezpečovanie systémy prispôsobíme vašim potrebám a požiadavkám a zároveň zohľadníme naše dlhoročné skúsenosti ako SBS, kedy máme skúsenosti so správaním páchateľov. Dokážeme tak predvídať a odhaliť slabiny aktuálneho zabezpečenia, navrhnúť nové tak, aby bolo pokryté čo najväčšie riziko, a zabezpečiť starostlivosť o tieto systémy.

Elektrické zabezpečovacie systémy – EZS

Na miestach a v priestoroch, ktoré nie je možné zabezpečiť bežnými mechanickými prvkami, ako sú dverné, alebo visiace zámky, alebo závory, prípadne sú vybavené zastaraným systémom EZS, je nutná inštalácia nového systému – EZS, resp. inovácia toho predošlého.


Zabezpečovacie zariadenia tohto druhu po dlhých rokoch vývoja dosahujú čoraz vyššie stupne modernizácie s dôrazom na požadovaný stupeň bezpečnosti chránených objektov. Rastúca kvalita detekcie a analýzy poplachov v spojení s rastúcim množstvom funkcionalít ponúka zákazníkom okrem pocitu bezpečia i rastúcu záruku finančných prostriedkov investovaných do bezpečnosti svojho domu, bytu, firemného objektu, skladu, garáží, tovaru, vozidla, ale i priamej ochrany blízkych osôb.


Naša ponuka a projekty systémov EZS vychádzajú vždy z osobitných požiadaviek zákazníka s veľkým dôrazom na prísne zachovávanie dôverných informácií v tejto súvislosti, ako i stupňa požadovanej bezpečnosti chráneného objektu, resp. osoby. V rámci projektov tohto druhu navrhujeme i formy tzv. vhodných režimových opatrení, v spojení s ktorými môže systém EZS tvoriť neprekonateľnú prekážku pre páchateľov trestnej činnosti, prípadne iné neoprávnené osoby.


Odborné obhliadky, inštaláciu, ako i servisné zásahy inštalovaných bezpečnostných systémov zabezpečujú pracovníci technickej služby našej spoločnosti, ktorí sa priebežne zúčastňujú potrebných technických – odborných a bezpečnostných školení so zameraním na jednotlivé typy a značky zariadení.


Naším riešením získate:
– Cenovo prístupné a výhodné riešenia zohľadňujúce rozpočet stanovený zákazníkom.
– Certifikované produkty s certifikátom technického zabezpečovacieho prostriedku udeleného Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a spĺňajúce požiadavky potrebné pri uzatváraní poistných zmlúv
– rôzne technické formy systémov EZS, akými sú napr. samostatný systém EZS s priamou poplachovou správou pre zákazníka, s tichým, alebo hlasným typom poplachu,
– formu vyvedenia poplachových a poruchových správ priamo na pult centrálnej ochrany PCO s možnosťou fyzického zásahu našimi pracovníkmi zásahovej jednotky,
– formu integrovaného zabezpečovacieho systému v spojení s lokalizačným systémom GPS, alebo kamerovým systémom CCTV, čím sa v maximálnej miere zvyšuje dosiahnutie úspešného zákroku našej zásahovej jednotky v prípade tzv. „ostrého poplachu“.

Kamerové systémy, priemyselná televízia, resp. CCTV systémy.


Samostatná skupina prvkov služby technických ochrany zameraná najmä na monitorovanie interiérových, ale viac exteriérových priestorov za účelom dodatočnej analýzy videozáznamu v prípade protiprávnych skutkov, poistných udalostí, kontroly pracovných a technologických procesov a množstva iných.


Odborné obhliadky, inštaláciu, ako i servisné zásahy inštalovaných kamerových systémov zabezpečujú pracovníci technickej služby našej spoločnosti, ktorí sa priebežne zúčastňujú potrebných technických – odborných a bezpečnostných školení so zameraním na jednotlivé typy a značky zariadení.

  • inštalácia autorizovaných systémov svetových výrobcov s požadovanou kvalitou, funkcionalitami a stupňom bezpečnosti,
  • možnosti foriem rôznych veľkostí a rozsahov CCTV systémov flexibilne prispôsobených hraniciam finančných rozpočtov stanoveným zákazníkmi, ale i cenovým kalkuláciám s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu.
  • účelové a technické formy tzv. uzavretých kamerových systémov CCTV bez vonkajších prístupov, formy prístupu iba v lokálnej sieti, resp. s možnosťou externého prístupu, ale i ako súčasť integrovaného zabezpečovacieho systému s diaľkovým dohľadom PCO
  • zvláštne požiadavky zákazníkov spojené s technickými možnosťami a funkciami CCTV systému, ako napr. identifikácia TEČ motorových vozidiel, termografické monitorovanie priestorov / osôb, manuálne, alebo automatizované ovládanie vstupov a vjazdov,
  • záznamové zariadenia pre rôzne formy prevádzky – stacionárne, resp. mobilné, a pod.
  • pestrý výber HD-TVI alebo IP kamier rôzneho rozlíšenia, stacionárne, rotačné tzv. PTZ, ZOOM-kamery, mini-kamery, termografické kamery, kamery na čítanie TEČ motorových vozidiel atď.,


S ohľadom na dlhoročnú odbornú prax v oblasti fyzickej a technickej bezpečnosti a veľkým množstvom skúseností ponúkame odborné obhliadky v rámci plánovaných projektov s cieľom navrhnúť najoptimálnejšie riešenie požadovaného zabezpečenia Vášho objektu.

Komunikačná Audio-Video technika


Využitie takzvaných videovrátnikov poskytuje okrem priameho elektronického ovládania vstupu do objektu najmä audiovizuálnu formu bezpečnej komunikácie s neznámymi osobami, resp. návštevníkmi nachádzajúcimi sa na vonkajšej hranici objektu, či už pri jeho vstupe, alebo vjazde. Moderné typy tohto druhu zariadení poskytujú možnosti komunikácie s návštevníkmi nie len lokálne v rámci daného objektu, ale i na diaľku prostredníctvom telefonických hovorov.

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

Pri zabezpečení je potrebné myslieť aj na ochranu pred požiarom. Pri výbere dobrého a funkčného systému elektronickej požiarnej signalizácie rozhoduje typ a zložitosť vášho objektu a požiarna zaťaženosť budovy.

Návrhy systémov EPS robíme plne v súlade s platnou legislatívou
Požiarne snímače (EPS) si môžete nechať nainštalovať aj podľa vlastného rozhodnutia. Teda v prípadoch, že vaša budova nevyžaduje elektronickú požiarnu signalizáciu vyplývajúcu zo zákona.


Súčasťou sortimentu sú i snímače zemného plynu (alebo iných plynov) do zabezpečovacích ústrední, v závislosti od rizika, ktoré môže vaše objekty ohroziť.

Dochádzkové a prístupové systémy

Dochádzkové a prístupové systémy v samostatnej prevádzke, resp. ako súčasť komplexnej ochrany objektu napomáhajú k udržovaniu stanovených pravidiel bezpečnostného režimu objektu. Zaisťujú tak nie len riadené vstupy do určených miestností, kancelárií, a iných priestorov, ale zároveň minimalizujú nežiadúci vplyvy a udalosti.

Automatizačná technika

Pre ochranu parkovísk a vstupov na pozemok odporúčame brány na vytvorenie bariéry vstupu. Automatické, posuvné a krídlové brány a závory pre riadené vstupy na parkoviská, prechody, prejazdy a pod., aby ste mali zabezpečený poriadok a prehľad v týchto priestoroch.


Potrebné bližšie informácie o jednotlivých typov a možných kombináciách našich zabezpečovacích systémov vám radi odborne, ústretovo a profesionálne poskytneme.

Integrovaný systém zabezpečenia ochrany


Sofistikované detekčné a analytické funkcie moderných technických systémov poskytujú nie len kvalitnejšie záznamy a podrobnejšie výstupy, ale najmä nové možnosti v rámci priameho zabezpečenia interiérových priestorov chránených objektov, ako aj exteriérových plôch, areálov a ich obvodovej – perimetrickej ochrany. Sú to nové technické možnosti, ktoré ešte pred pár rokmi boli značne obmedzené, alebo dokonca nereálne. Komplexnosť integrovaného systému ochrany možno ilustrovať na súbore režimových opatrení chráneného objektu v spojení s inštalovanými prvkami technickej ochrany a kamerového systému s možnosťou prenosu poplachových a poruchových správ do poplachového prijímacieho centra PCO. Jedná sa teda o monitorovanie vstupov a vjazdov do objektov, možnosti identifikácie osôb s autorizáciou prístupu do určených oblastí objektov, ale i množstvo ovládacích prepojení s technickými prvkami a zariadeniami ochrany.


Včasné zaznamenanie udalosti, alebo nedovoleného pohybu neoprávnených osôb po takto technicky zabezpečených vonkajších priestoroch chránených objektov môže viesť k minimalizovaniu, škodlivých následkov, k zamedzeniu trestnej činnosti a iným nežiaducim následkom už v ich zárodku bez vniknutia do interiéru obytných či skladových budov.

Integráciou systému EZS a CCTV systému získate:

  • duálna ochrana objektov v podobe paralelne bežiacich zabezpečovacích systémov
  • dvojnásobná možnosť detekcie, analýzy a filtrovania chybných poplachových signálov
  • dostatočné vzájomné zastupovanie oboch integrovaných systémov
  • možnosť náhrady vlastnej, alebo zmluvnej fyzickej ochrany objektu a tým ušetrenia značných finančných prostriedkov v krátkom časovom horizont

Domnievame sa, že ochrana majetku a života sa v súčasnosti stáva dôležitejšou viac ako v predošlom roku, a možno povedať, že ešte kedykoľvek predtým. Vhodným bezpečnostným projektom zahŕňajúcim režimové opatrenia objektu, technických prvkov systému EZS, kamerových systémov CCTV, prípadne lokalizačných technických prostriedkov GPS, Vám pomôžeme spraviť dôležité a zásadné rozhodnutie, ktoré Vám naša spoločnosť pomôže naplniť a môže sa stať pevnou oporou pri ochrane nielen Vášho majetku, ale možno i života a zdravia Vás, Vašich blízkych, Vašich zamestnancov.