Fyzická ochrana

 • Fyzickú ochranu určených priestorov, objektov či majetku obchôdzkovou službou tak, aby nedochádzalo ku krádežiam, poškodzovaniu, zneužívaniu a ničeniu majetku klienta, ktorý ho oprávnene vlastní alebo používa
 • Strážnik počas obchôdzky kontroluje neporušenosť a zabezpečenie vstupov do objektov, ktoré sú mimo prevádzky, uzatvorenie vstupných brán do areálu a pod., obchôdzky sú zaznamenávané online na pult centrálnej ochrany
 • Zabraňuje neoprávnenému odchodu zamestnancov a úniku materiálu, tovarov a výrobkov
 • Protipožiarne kontrolné obchôdzky súčasne zamerané aj na prevádzkové a ekologické havárie
 • Kontrola a evidencia pohybu osôb a motorových vozidiel v stráženom priestore
 • Kontrola osôb a motorových vozidiel z hľadiska oprávnenosti vstupu a vjazdu do objektu
 • Kontrola vozidiel, vrátane nákladu a sprievodných dokladov k nákladu a to u vozidiel opúšťajúcich objekt i u vozidiel do objektu prichádzajúcich
 • Spolupráca s políciou SR, hasičským a záchranným zborom SR
 • Recepčná činnosť
 • Výdaj a príjem kľúčov podľa kľúčového režimu
 • Kontrola zamestnancov odchádzajúcich zo zamestnania
 • Kontrola osôb na prítomnosť/použitie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok
 • Riešenie a zabezpečenie krízových a pandemických situácii na základe prijatých legislatívnych
  opatrení vládou SR